Algemene voorwaarden

Inleidende bepaling

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het aanbod van diensten door Equi-Vitale via de website.

Het boeken van een afspraak via de website van Equi-Vitale leidt tot de aanvaarding van deze algemene voorwaarden.

Equi-Vitale behoudt zich het recht deze algemene voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen. Op lopende overeenkomsten gelden de voorwaarden die van toepassing waren op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst.

Ondernemingsgegevens 

Equi-Vitale
Karen Bergen   
Vissenakensesteenweg 16
3380 Bunsbeek
België
karen@equivitale.be
Ondernemingsnummer: 0747.665.409

Artikel 1: Aanbiedingen en totstandkoming van overeenkomsten

Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat er een e-mail wordt verzonden naar het door de klant opgegeven e-mailadres ter bevestiging van zijn afspraak.

De klant en Equi-Vitale komen uitdrukkelijk overeen dat er een geldige overeenkomst tot stand kan komen door gebruik te maken van elektronische communicatievormen. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet geen afbreuk aan de verbindende kracht van de overeenkomst. Voor zover de wet het toelaat gelden de elektronische bestanden van Equi-Vitale hiervoor als een vermoeden van bewijs.
Equi-Vitale behoudt zich het recht afspraken te weigeren in volgende gevallen:

  • bij ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de klant,
  • bij overmacht.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen of belastingen. Indien leveringskosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Equi-Vitale niet. Equi-Vitale is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie betreft slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Equi-Vitale is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de klant specifieke vragen heeft over bv. beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst via mail.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan ten allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Equi-Vitale. Equi-Vitale kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product of dienst. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Equi-Vitale, respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 en de Europese GDPR-wetgeving van 24 mei 2016 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. De door u meegedeelde persoonsgegevens (naam, adres, emailadres, telefoonnummer, bankgegevens) zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten bestelling, het verwerken van de bestelling, reclame- en/of marketingdoeleinden. De klant heeft voor alle gegevens recht tot inzage, verbetering of verwijdering. Hiertoe kan u zich steeds richten tot karen@equivitale.be.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op karen@equivitale.be.

Uw gegevens blijven in ons personeelsbestand bewaard zolang u klant blijft. Wenst u niet langer klant te zijn, dan kunt u uw gegevens laten verwijderen door te mailen naar karen@equivitale.be en wij zullen meteen uw gegevens verwijderen.

Artikel 5: Copyright

Deze website dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden. De inhoud van deze website, waaronder onder meer begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Equi-Vitale.

Artikel 6: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door Equi-Vitale om één van de in deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 7: Wijziging voorwaarden

Deze voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Equi-Vitale. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 8: Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 9: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht. Indien er moeilijkheden ontstaan tijdens de uitvoering van een overeenkomst, verbinden de klant en Equi-Vitale zich ertoe, alvorens gerechtelijke stappen te ondernemen, de mogelijkheid te onderzoeken tot een minnelijke schikking te komen. Indien dit geen oplossing biedt zijn enkel rechtbanken van Leuven bevoegd om kennis te nemen van eventuele vorderingen, ongeacht de plaats van levering of de woonplaats van de klant.

Een geschil kan worden voorgelegd aan de geschillencommissie via het ODR platform: http://ec.europa.eu/consumers/odr/